ÅRSMELDING
2001

1. MÅLSETTING

Biblioteket har ei lovfesta målsetting: Å fremje opplysning, utdanning og kulturell verksemd gjennom informasjonsformidling, ved å stille bøker og anna materiale gratis til disposisjon til alle som bor i landet, med vekt på akualitet og kvalitet.

2. AKTIVITETAR

 Denne årsmeldinga fortel kort om året 2001. Femårsmeldingane inneheld meir informasjon, tabellar  m.m., den siste for 1999.

2.1 BESØKS- OG UTLÅNSTAL

Nøkkeltal for  2001 er:

2.5 AKTIVITETSUTVIKLINGA 2.6 ANDRE AKTIVITETAR

Faste aktivitetar varierer frå avdeling til avdeling på grunn av areal, tryggleik, fasilitetar og bemanning. Generelt utfører biblioteket desse tenestene:

Elles blei desse arrangement organisert:


3  TILVEKST AV NYE MEDIERESSURSAR

Nøkkeltal for 2001:

4 ØKONOMI
 
 
Budsjett  Rekneskap 
Lønspostar netto 1.048.900     976.463
Andre driftsutgifter    455.500     579.744
Sum netto 1.504.400  1.556.207

Rekneskap viser eit overforbruk på 3 %. I løpet av året fekk ein eit statstilskot på kr. 101.000. Dette var frå investeringa ved Vatne filial i 1997, som var stort sett finansiert med eit tidlegare tilskot på kr. 383.000 til  hovedbiblioteket i 1995. Av kr. 101.000, mottok biblioteket kr. 63000 til lønsutgifter, medan dei verkelege utgiftene var til andre driftsutgifter. Dette forklarer avviket mellom lønsutgifter og andre driftsutgifter. Det er utgiftene til energi og utlånsmateriell som vart større enn forventa. Fleire avdelingar brukte litt for mykje til utlånsmateriell i 2001, men hovedårsaken var at avis- og tidsskriftutgifter for 2002 kom på rekneskapet for 2001. Årsaken er at dette i forhold til anordningsprinsippet var kjente utgifter. Dette var eit uventa utfall, etter å ha drøfta spørsmålet med økonomikontoret i 2001.

5. PERSONALE

Bemanninga i  biblioteket var uendra i 2001. Bemanninga ligg berre på 43 % av normen.

6. FJERNLÅNSTENESTER

Nøkkeltal for 2001:


7. PROSJEKT

8. KURS OG MØTEVERKSEMD

Kurs og møteverksemd var noko redusert i 2000 i forhold til 1998 og 1999, men normalt i forhold til tidlegare år.:
 
Dato
Stad
Aktivitet
Deltakarar
Finansiering
5.4 Stranda Bibliotekleiarmøte David Beadle Biblioteket
8.6 Oslo HiO Seminar:  David Beadle Biblioteket 35 %
11-15.6 Ålesund Innføringskurs for merkantilt tilsette
og andre utan fagutdanning
Vigdis O. Farstad Biblioteket 
28.6 Bergen E-bøker ved Hordaland FB.
Musikkavdelinga Bergen O F.
Askøy Offentleg 
David Beadle Biblioteket 50 %
.21.-23.9 Budapest Kursutviklingsprogram David Beadle Anna finansiering
24-25.10. Ørsta Bibliotekdagane Bente Nogva, Vigdis Farstad Biblioteket
4.-5-11. Asker Kontaktmøte Norsk Bibliotekforening David Beadle Anna finansierring
14.11 Brattvåg Personalmøte Oddbjørg Hoem, Vigdis O. Farstad, Bente Nogva, Norunn Wuttudal, David Beadle Biblioteket
30.11 Ørskog Interkommunalt samararbeid om kompetansereform David Beadle Bibliotek
5.12. Oslo HiO Seminar: videosamlingsutvikling
Intervju med leiar Furuset Offentleg
Service Senter
Møre med Statens Bibliotektilsyn
David Beadle Biblioteket 35 % 

9. RESULTAT FOR 2001

Haram folkebibliotek har gode resultat å vise og personalet har igjen gjort ein stor innsats. Ein del forbetringar fant stad. Det kan nemnast:

Ved utgangen av året var arbeidet med ei organisasjonsutvikling i kommunen påbegynt. Her har kommunestyret valgt å legge biblioteket saman med ein serviceportal.

10. PLANAR FOR 2002

Oppgåver i 2002 vil ta utgangspunkt i Plan for Haram folkebibliotek 2001-2005
Ei omorganisering av kommunen kan imidlertid føre til endringar. Der er også omorgaiseringsprosessar på gang elles som vil påverke biblioteket framover:


David Beadle
Biblioteksjef
den 8. februar 2002.