ÅRSMELDING
2002

1. MÅLSETTING

Biblioteket har ei lovfesta målsetting: Å fremje opplysning, utdanning og kulturell verksemd gjennom informasjonsformidling, ved å stille bøker og anna materiale gratis til disposisjon til alle som bor i landet, med vekt på akualitet og kvalitet.

2. AKTIVITETAR

2.1 BESØKS- OG UTLÅNSTAL

Nøkkeltal for  2002 er:

2.5 AKTIVITETSUTVIKLINGA 2.6 ANDRE AKTIVITETAR

Faste aktivitetar varierer frå avdeling til avdeling på grunn av areal, tryggleik, fasilitetar og bemanning. Generelt utfører biblioteket desse tenestene:

Elles blei desse arrangement organisert:


3  TILVEKST AV NYE MEDIERESSURSAR

Nøkkeltal for 2002:

4 ØKONOMI
 
 

Budsjett  Rekneskap 
Lønspostar  1.056.500  1.009.232
Varer og tenester    627.100     729.374
Sum netto 1.683.600  1.738.606

Rekneskapet viser eit overforbruk på 1,05 %. Grunnen til ubalansen mellom lønspostar og varer og tenester er at midlane øyremerka til sivilarbeidar blei lagt til ein lønspost i budsjettet, men ein blei bedt om å føre utgiftene på ein tenestepost i rekneskapet. Grunnane til overforbruket generelt på kr. 55.000 var: Budsjettendringa for å kompensere for dei ekstra KLP-utgiftene var kr. 5.600,00 for lite; Det blei løyvd kr. 4.500 til avspassering, men som budsjettoverforbruk; Det gjekk kr. 1.600 til eit leksikon; Det blei fordelt ei forventa innsparing på kr. 12.000 til kjøp av bøker, men innsparinga uteblei. Det resterande overforbruket på kr. 31.000 gjekk til telefoni/IKT, interne reiseutgifter, posttenester og lisensutgifter. 

5. PERSONALE

Bemanninga i  biblioteket var uendra i 2002. Bemanninga ligg berre på 43 % av normen.

6. FJERNLÅNSTENESTER

Nøkkeltal for 2002:


7. PROSJEKT

8. KURS OG MØTEVERKSEMD
 
 
Dato
Stad
Aktivitet
Deltakarar
Finansiering
8.2 Ålesund Kjeldemateriale for slekts- og lokalhistiriegransking Bente Nogva Biblioteket
14.-15.2 Trondheim Regional konsolidering og nasjonal nettverksbygging David Beadle Kommunen
10.-11.4 Surnadal Biblioteksjefmøte David Beadle Biblioteket 
25.-27.4 Stavanger Det 68. bibliotekmøte David Beadle Norsk bibliotekforening
14.4 Ålesund Fagleg møte om samarbeidsutvikling David Beadle
(medarrangør)
Norsk bibliotekforening
11.12.6 Ålesund MM2 katalog avansert David Beadle Kommunen
22.6 Oslo Møte med leiing Norsk filminstitutt David Beadle Anna finansiering
9.7 Molde "S-klubben" interkommunalt filmtiltak David Beadle Biblioteket
4.9 Molde Fokus på biblioteksjefen David Beadle
(medarrangør)
Norsk bibliotekforening
16.-20.9 Budapest Utviklingsplan og bibliotekstudium David Beadle Anna finansiering
17.9 Ålesund Samlingsutvikling Bente Nogva
Oddbjørg Hoem
Vigdis Farstad
Biblioteket
30.-31.10 Ålesund Bibliotekdagane Vigdis Farstad
Oddbjørg Hoem
Bente Nogva
David Beadle
(medarrangør)
Biblioteket

Norsk Bibliotekforening

31.10.-1.11 Oslo Kontaktmøte avdelingsleiarar Norsk Bibliotekforening David Beadle Norsk Bibliotekforening
8.11 Ørsta Litteraturkonferanse David Beadle Norsk Bibliotekforening
14.11 Oslo Seminar om ny biblioteklov David Beadle
(seminarinnlegg)
Norsk Bibliotekforening
15.11 Oslo Samarbeid mellom Norsk Filministitutt og Filmprosjekt i Møre og Romsdal David Beadle
(medarrangør)
Anna finansering
19.11
Molde
Møte om framlegg til ny lov om folkebibliotek
David Beadle
(innleiar)
Norsk Bibliotekforening
20.11
Brattvåg
Regionalt møte for biblioteka i Ålesundsregionen
David Beadle
(vert)

9. RESULTAT FOR 2002

Haram folkebibliotek har gode resultat å vise til i 2002. Totalt sett bruker brukarane biblioteket meir, og til eit breiare spekter av tenester. Innsatsen frå personalet er stor sett i forhold til den låge bemanning og biblioteket si geografisk fordeling. Ut over den daglege drifta, har biblioteket hatt ein del satsingsområde i 2002:

Etter planen skulle biblioteket utgjere ein del av ei ny eining Serviceportal/Bibliotek, ved utgangen av året. Dette blei utsatt.                                                                                             Vedtaket om å bygge nytt hovedbibliotek uteblei.

10. PLANAR FOR 2002

Oppgåver i 2003 vil ta utgangspunkt i Plan for Haram folkebibliotek 2002-2006

Biblioteket vil påverka av eksterne endringar innanfor og utanfor kommunen:


David Beadle
Biblioteksjef
den 21. februar 2002.