ÅRSMELDING
 2004

1. MÅLSETTING

Biblioteket har ei lovfesta målsetting: Å fremje opplysning, utdanning og kulturell verksemd gjennom informasjonsformidling, ved å stille bøker og anna materiale gratis til disposisjon til alle som bor i landet, med vekt på akualitet og kvalitet.

2. AKTIVITETAR

2.1 BESØKS- OG UTLÅNSTAL

Nøkkeltal for  2004 er:

2.5 AKTIVITETSUTVIKLINGA
 • Det totale utlånet med 51199  var klart det beste biblioteket har hatt. Andre gode resultat har vore 44299 (2004), 40868 (2002), 40377 (2000), 39449 (2001), 39410 (1995), 39051 (1989). Utlånet har auka med 38 % sidan 1999. 
 • Besøksnivået har auka kontinuerleg dei siste åra, men jamna seg ut i 2004. Ein har grunn til å tru at talet på besøk på nettsida har auka sterkt. Denne auken er ikkje med i besøkstalet.
 • Det er spesielt auken i utlånet til barn og ungdom som gjorde utslaget på den kraftige utlånsauken. Blant dei voksne er det skjønnlitteratur, framfor fagbøker, som auka.  Elles har lånet av filmar auka kraftig. 
 • Utlånsnivået pr. innbuar var 5,58 for Haram og 4,71 for Møre og Romsdal. 
 • Bruken av biblioteket pr. innbuar totalt sett ligg på 9. plass i forhold til utlån og 8. plass i forhold til besøk, blant fylket sine 38 kommunar.
 • Dersom besøk på eit bibliotek sin nettstad også var ein offisiell statistikk, ville Haram ha rangert høgare.
 • I forhold til totalt utlån ligg Haram på 6. plass i fylket. Kommunen har også det 6. største folketalet.
 

Utlånstal er eit uttrykk for kva brukarar har brukt biblioteket til og korleis biblioteket har disponert arbeidstida.  Talet på utlån bør ikkje vere ein dominerande styringsindikator fordi biblioteket  samtidig er ei sosial verksemd. Dette kan ein ikkje måle. 

2.6 ANDRE AKTIVITETAR

Faste aktivitetar varierer frå avdeling til avdeling avhengig av areal, tryggleik, fasilitetar og bemanning. Generelt utfører biblioteket desse tenestene:

Elles blei desse arrangementa organisert:
 
 • Biblioteket som yrkesalternativ : Yrkesmessa ved Haram Vidaregåande skule 21.-23. januar (bilde til høgre)
 • Biblioteket inviterte partipolitiske leiarar, ordførar og varaordførar til ei orientering om biblioteket : 9 frammøtte den 27. januar.
 • Klassebesøk.
 • Barnehagebesøk
 • Samarbeid med Teknologisk Institutt om eksamen på internett.
 • Senior data: presentasjon av biblioteket den 26. oktober. 

 

 


3  TILVEKST AV NYE MEDIERESSURSAR

Nøkkeltal for 2004:

4 ØKONOMI
 
 

Budsjett 2004 Rekneskap 2004
Lønspostar  1.119.400  1.109.311
Varer og tenester    640.500     709.995
Sum netto 1.759.900  1.819.306

Rekneskapen viser eit overforbruk på 3 %, eller kr. 59.406. Budsjettet for varer og tenester for 2004 var redusert med kr. 60 000 i forhold til 2003, noko som førte til store vanskar med å halde seg innanfor budsjettramma. Kontorutgifter, annonsering, energi, ekstrautgifter i samband med innbrot, utlånsmateriell og service- og driftsavtalar kosta meir enn budsjettert, samtidig som det ikkje var andre område der ein kunne spare. Utgiftene til løn gjekk opp meir enn budsjettert, og differansen vart ikkje kompensert for.   

5. PERSONALE

Oddbjørg Hoem slutta etter 20 år i biblioteket. Gunn Ulvestad og Kimberly Skarbø tok til i dei ledige stillingane ved Vatne filial, Søvik filial og ved hovedbiblioteket. 

 

Bemanninga ligg berre på 44 % av normen. Ein har i lengre tid peika på behovet for kvalifisert personale som kan arbeide med tenester til dei unge frå barnehagen fram til den vidaregåande skulen som arbeidsfelt. I tillegg har ein behov for meir skrankepersonale på grunn av den auka etterspurdnaden frå brukarane. Ein kunne ha tenkt seg å gjere meir for andre brukargrupper.

Kommunen er idag heilt avhengig av at personalet arbeider langt ut over arbeidstidene. Mange stader i landet har folkebiblioteka tapt personale på grunn av låge utlånstal i forhold til arbeidstimar. Situasjonen er det motsatte i Haram, der utlånet er blant det høgste i fylket sett i forhold til dei sentrale budsjettpostane for personale og kjøp av utlånsmateriell.

6. FJERNLÅNSTENESTER

Nøkkeltal for 2004:


7. PROSJEKT

 • Biblioteket si heimeside fekk ny design i 2004.
 • Biblioteket har arbeidd med filmprosjektet  Bibfilm. Dette er eit samarbeidsprosjekt med Ålesund, Molde, Kristiansund og Ørskog. Biblioteket tok initiativet til dette, og ein fekk eit tilskot frå Norsk Filminstitutt til trykking av materiell.  Prosjektet vil fortsette til 2007.
 • Biblioteket hadde eit utviklingssamarbeid med Haram vidaregåande skule. Skulen sitt bibliotek er nå heilt omorganisert og har ein felles katalog. Som verktøy har skulen den same programvaren som folkebiblioteket, og det er eit ønske at alle folkebibliotekavdelingar og skulebibliotek som deler den same programvaren også skal få ein felles ekstern driftsbase.  
 • Biblioteket fullførte eit samarbeidsprosjekt med Brattvåg ungdomsskule om utvikling av skulebiblioteket. Ved årsskiftet var katalogen for dette biblioteket lagt inn i biblioteket sin base, og bruken av programvaren som biblioteket bruker, samt opplæring, er påbegynt. Eit tilsvarane samarbeid med Vatne ungdomsskule vart påbegynt. Det er håp om at skulen vil få nytt areal til bibliotek i samband med bygging av nytt tak over gymsalen. Timar frå siviltenesta blei brukt til dette.
 • Det blei lagt ut ei lita fotosamling av uidentifiserte personar frå Fjørtoft frå 1920-30 talet på biblioteket si heimeside, og seinare trykt og hengt opp på øya. Dette var eit prøveprosjekt i samband med eit eventuelt samarbeid med private om lokalhistoriske bilde på nettet.
8. KURS OG MØTEVERKSEMD
 
 
Dato
Stad
Aktivitet
Deltakarar
Finansiering
 4.2  Ålesund  Film i biblioteket/Årsmøte NBF  David Beadle (medarrangør)  NBF
 24.-27.3  Molde  Det 69. Bibliotekmøte  David Beadle
(medarrangør)
 NBF
 22.-23.4  Oslo  Kurs NSU /møte Norsk Filminstitutt  David Beadle  Biblioteket/NFI
 28.-29.4  Ålesund Bibliotekleiarmøte  David Beadle  Biblioteket 
 3.5  Ålesund  Skulebiblioteket som læringsarena  David Beadle
(medarrangør)
 NBF
13.-14.9  Molde  Gi rom for lesing og den kulturaktive elev/Arsmøte NBF  David Beadle
(medarrangør)
 Biblioteket/NBF 
 4.-8.10  Budapest  Pulman bibliotekprogram  David Beadle  EU
 18.11  Ålesund  Norsk barnebok Institutt  Kimberly Skarbø  Biblioteket

9. RESULTAT FOR 2004

Vi har sett den kraftigaste auken i etterspurnaden nokon gong i 2004, slik at  vedlikhald og dagleg drift tek heile arbeidsinnsatsen og vel så det. Ut over dette har ein likevel arbeidd med fleire prosjekt, jfr. pkt. 7, der samarbeid med skulane er det største. Det er også arbeidd med ein del utbetringar. 

Det er samtidig både enkle og større oppgåver som ikkje har blitt gjennomført, og det står på anten økonomi, hjelp frå andre eller begge delar. Nokre av desse vert å ta med vidare i framtidige planar.

10. PLANAR FOR 2005

Oppgåver i 2005 vil ta utgangspunkt i Plan for Haram folkebibliotek 2005-2008 når denne blir ferdig. Det gjeld m.a.


David Beadle
Biblioteksjef
den 13. februar 2005