ÅRSMELDING
 2005

1. MÅLSETTING

Biblioteket har ei lovfesta målsetting: Å fremje opplysning, utdanning og kulturell verksemd gjennom informasjonsformidling, ved å stille bøker og anna materiale gratis til disposisjon til alle som bor i landet, med vekt på akualitet og kvalitet.

2. AKTIVITETAR

2.1 BESØKS- OG UTLÅNSTAL

Nøkkeltal for  2005 er:

2.5 AKTIVITETSUTVIKLINGA
  • Det totale utlånet på  48136  var biblioteket sitt nest beste. Andre gode resultat har vore 51 199 (2005), 44299 (2004), 40868 (2002), 40377 (2000), 39449 (2001), 39410 (1995), 39051 (1989). 
  • Besøksnivået har auka kontinuerleg dei siste åra, men har vore veldig jamne dei siste tre åra. Ein har grunn til å tru at talet på besøk på nettsida har auka sterkt. Dette er ikkje med i besøkstalet.
  • Det er spesielt utlånet av andre medier, for det mest filmar, som gjekk ned i 2005. Den bråe overgangen frå VHS til DVD, samt veksten av utsalsstader for filmar i nærmiljøet har bidratt til dette. Med sitt smalare utval og avgrensa innkjøp, tek det tid for biblioteket å bygge opp eit utval av filmar, spesielt for barn, på DVD.
  • Det er utlånet av bøker til voksne som har vore det mest stabile talet dei to siste året. Det tilsvarande talet for barn og ungdom falt meir, men er likevel mykje høgare enn før 2004.
  • Utlånsnivået pr. innbuar var 5,52 for Haram og 4,51 for Møre og Romsdal. 
  • Bruken av biblioteket pr. innbuar totalt sett ligg på 8. plass i forhold til utlån og 7. plass i forhold til besøk, blant fylket sine 38 kommunar.
  • I forhold til totalt utlån ligg Haram på 6. plass i fylket. Kommunen er det 7. største i fylket etter folketalet.
 

Utlånstal er eit uttrykk for kva brukarar har brukt biblioteket til og korleis biblioteket har disponert arbeidstida.  Talet på utlån bør ikkje vere ein dominerande styringsindikator fordi dette er  samtidig ei sosial verksemd. Dette kan ein ikkje måle. 

2.6 ANDRE AKTIVITETAR

Faste aktivitetar varierer frå avdeling til avdeling avhengig av areal, tryggleik, fasilitetar og bemanning. Generelt utfører biblioteket desse tenestene:

Elles blei desse arrangementa organisert:
 
  • 10. januar samordna biblioteket eit møte mellom ein filmprodusent frå London og vitne til ein krigsepisode på Haram der filmprodusenten sin onkel mista livet.
  • I samband med Verdens Bokdag inviterte biblioteket publikum til å donere bøker. Det kom inn ca. 150 bøker. Dei som ga mest fekk ei rose som takk.
  • 29. november : Presentasjon av biblioteket ovafor Brattvåg Rotary : 32 frammøte
  • Klassebesøk.
  • Barnehagebesøk
  • Samarbeid med Teknologisk Institutt og Didac om eksamen på internett.

 

 


3  TILVEKST AV NYE MEDIERESSURSAR

Nøkkeltal for 2005:

4 ØKONOMI
 
 

Budsjett 2005 Rekneskap 2005
Lønspostar  1.170.000  1.048.296
Varer og tenester    640.500     748.246
Sum netto 1.785.000  1.796.542

Rekneskapen viser eit overforbruk på 0,64  %, eller kr. 11542,00. Budsjettet for varer og tenester for  2004 og 2005 har vore redusert  i forhold til tidlegare, noko som førte til store vanskar med å halde seg innanfor budsjettramma. Auka utgifter til programvare, medier, driftsavtaler og energi blei kompensert for ved at lønsutgifter blei spart mellom tilsettingar, og ved at refusjon av sjukeløn vart større enn sjukevikarutgiftene.    

5. PERSONALE

Gunn Ulvestad slutta i biblioteket ved Vatne filial etter eit år, på grunn av fleire stillingar. Kimberly Skarbø tok til i den ledige stillinga. 

Fram til august var Kim Idar Giske tilsett som sivilarbeidar i biblioteket.

Bemanninga ligg berre på 44 % av normen. Ein har i lengre tid peika på behovet for kvalifisert personale, med tenester til dei unge frå barnehagen fram til den vidaregåande skulen som arbeidsfelt. I tillegg har ein behov for meir skrankepersonale på grunn av den auka etterspurdnaden frå brukarane. Ein kunne ha tenkt seg å gjere meir for andre brukargrupper.

Kommunen er idag heilt avhengig av at personalet arbeider lengre enn arbeidstidene tilseier. Mange stader i landet har folkebiblioteka tapt personale på grunn av låge utlånstal i forhold til arbeidstimar. Situasjonen er det motsatte i Haram, der utlånet er blant det høgste i fylket sett i forhold til dei sentrale budsjettpostane for personale og kjøp av utlånsmateriell.

6. FJERNLÅNSTENESTER

Nøkkeltal for 2005:


7. PROSJEKT OG UTVIKLING

  • Biblioteket har arbeidd med filmprosjektet  Bibfilm. Dette er eit samarbeidsprosjekt med Ålesund, Molde, Kristiansund og Ørskog. Biblioteket tok initiativet til dette, og ein fekk eit tilskot frå Norsk Filminstitutt til trykking av materiell.  Prosjektet vil fortsette til 2007.
  • Etter mange års venting blei biblioteket sin database overført til ein sentraldriftsbase ved Norsk Systemutvikling AS. 
  • Biblioteket inngjekk eit samarbeid med Vatne Sogelag om orgainseringa av identifisering av foto etter Peter Ekroll for Fylkesfotoarkivet
  • Biblioteket fornya nettversjonen av katalogen sin, og fekk eit meir brukarvennleg og spennande side for brukarar å søkje i.
  • Det blei kjøpt inn Mikromarc lisens for Haramsøy filial, slik at denne filialen og Haramsøy skule kan drifte opp med sentraldriftsbasen. Trafikken må gå gjennom skulen sin brannmur, og dette har ikkje ein fått gjort. 
  • Ved hjelp av sivilarbeidaren, vart skulebibliotekressursane ved Vatne ungdomsskule og Brattvåg barneskule lagt inn bibliotek sin database.  
 

8. KURS OG MØTEVERKSEMD
 
 

Dato
Stad
Aktivitet
Deltakarar
Finansiering
 28.2  Ålesund  Bokgilde 2004  Bente Nogva
 Kimberly Skarbø
 Angelina Ulvestad
 Biblioteket
 15.-16. 3  Molde  Bibliotekleiarmøte  David Beadle   Biblioteket
 30.3  Brattvåg  Personalmøte  Alle  Biblioteket
 21.-22.4  Helsinki  Seminar om små bibliotek  David Beadle
(foredrag)
 Helsinki bibliotek
 11.10  Ålesund  Referansearbeid på internett  Bente Nogva
 Kimberly Skarbø
 Biblioteket
 23.-25.10  Bergen  Bergen Int. Filmfestival  David Beadle  Biblioteket

9. RESULTAT FOR 2005

Etterspurnaden har vor på eit relativt høgt nivå - det nest beste for biblioteket, og høgare enn fylkesgjennomsnittet. Internt har biblioteket arbeidd med langsiktige målsettingar om bruken av teknologi for å få ressurane til å sirkulere.  Personalet har gjort ein framifor jobb i forhold til dette. Ut over dette har ein arbeidd med interne oppryddingar og fleire prosjekt  jfr. pkt. 7

10. PLANAR FOR 2005

Oppgåver i 2005 vil ta utgangspunkt i Plan for Haram folkebibliotek 2005-2008. Det gjeld m.a.


David Beadle
Biblioteksjef
den 4. mars 2006