ÅRSMELDING
 2008

1. MÅLSETTING

Biblioteket har ei lovfesta målsetting: Å fremje opplysning, utdanning og kulturell verksemd gjennom informasjonsformidling, ved å stille bøker og anna materiale gratis til disposisjon til alle som bor i landet, med vekt på akualitet og kvalitet.

2. AKTIVITETAR

2.1 BESØKS- OG UTLÅNSTAL

Nøkkeltal for  2008 er:

2.5 OM AKTIVITETSUTVIKLINGA
 • Utlånsnivået i 2008 var den lågaste på fem år, men over gjennomsnittet for perioden 2000-2007. Utlånsutviklinga sidan 1972 finn ein her
 • Årsaken til reduksjonen i talet på besøkande er truleg ein normal nedgang ved fleire avdelingar. Telleapparatet ved hovedbiblioteket var til reparasjon tidleg på året. Utviklinga må sjåast i samanheng med bruken av biblioteket sine nettsider.
 • Det ble gjort 33608 sidevisingar på biblioteket si heimeside, og 14601 virtuelle besøk. Ein har ikkje oversikt over unike besøkande ip-adresser fordelt pr. år, men i løpet av 48 timar etter omstilling vart 272 unike besøkande registrert, og 485 etter 4 døgn..
 • Utlånet av lydbøker fortsetter å stige kraftig, og det er vanskeleg å dekkje etterspørselen og enda vanskelegare å kjøpe inn eit representantivt utval. Utlånet av lydbøker til barn og ungdom på Vatne utgjer nesten 25% av lydbokutlånet i kommunen.  
 • Utlånet av musikkinnspelingar gjekk opp med 20%, etter å ha gått kraftig ned i fleire år. Mulegheitane for å kjøpe musikk i nærmiljøet er no redusert til nokre få velkjente cdar til ein høg pris, samt ein del tilbodsvarer. Desse vil forsvinne om kort tid. Mot slutten av året satsa ein på nye innspelingar av mindre kjende artistar som har fått gode omtaler i media. Ein kan ha fått utteljing for dette.  
 • Medan utlånet av bøker til voksne har gått opp igjen, har utlånet av bøker til barn og ungdom gått urovekkande ned. Den meste tydelege årsaken er at fleire skular låner vesentleg mindre enn før. Nedgongen her er over 19 % i løpet av to år, medan nedgongen er på 5 % for private lån.   
 • Vatne filial oppnådde eit nytt utlånsrekord i 2008, som barn og ungdom bidro til. Med unntaket av Fjørtoft gjekk utlånsaktiviteten ned ved dei andre avdelingane.
 • Foreløbige tal viser at utlånsnivået og besøksnivået pr. innbuar var høgare i Haram enn gjennomsnittet i Møre og Romsdal.

2.6 ANDRE AKTIVITETAR

Faste aktivitetar varierer frå avdeling til avdeling, avhengig av areal, tryggleik, fasilitetar og bemanning. Generelt utfører biblioteket desse tenestene:

2008 var eit rekordår i forhold til arrangement :
 
 • Feiring av rehabiliteringa av filialen i Søvik
 • Klovnestrekar på Vatne
 • 18. juni - 18. august  : konkurransen Sommarles!
 • Forfattarbesøk : Ruben Eliassen
 • Språkutstilling på Ingebrigt Davik-huset
 • Sambaoppvisning i Søvik
 • Foredrag ved Oddgeir Bruaset på Vatne
 • 2 polske filmkveldar i desember
 • Samarbeid med Teknologisk Institutt og Didac om eksamen på internett.

 

3  TILVEKST AV NYE MEDIERESSURSAR

Nøkkeltal for 2008:

4 ØKONOMI
  


Budsjett 2008 Rekneskap 2008
Lønspostar 
1.231.000
 1.233.748
Kjøp av bøker, aviser, tidsskrift og andre medier
200.000
  265.201
Datatenester
140.000
126.754
Husutgifter
252.000
215.504
Andre utgifter
446.000
423.646
Sum netto
2.089.000
2.107.462

Rekneskapen viser eit overforbruk på 0,88  %, eller kr. 18462. Det har vore mykje sjukdom i 2008, og ein har ikkje hatt full vikardekning. Differansen har gjort det muleg å halde mediebudsjettet oppe, å finansiere ein del publisitet samt delta aktivit og økonomisk i kulturfestivalen i september.

5. PERSONALE

På grunn av langvarig sjukdom blant personalet på fastlandet, har Kristin Ulstein Farstad vore tilsett som vikar. Viola Buitenkamp og Eivind Kalvøy har også vore vikar for henne, Bente Nogva og Angelina Ulvestad som alle har vore studentar i løpet av 2008.  

6. FJERNLÅNSTENESTER

Nøkkeltal for 2008:


7. PROSJEKT OG SAMARBEID

 • Prosjektet Bibfilm blei avslutta 31.12.2007, men biblioteka som var med, Ålesund, Molde, Kristiansund, Ørskog og Haram, bestemte seg i fortsette å sirkulere filmar fram til 2010.
 • Biblioteket arrangerte lesekonkurransen Sommarles for tredje år på rad i 2008. 6 kommunar deltok og fleire ville vere med. Konkurransen fungerte bra, og lesing fekk eit positivt fokus, men var tidkrevjande.
 • Biblioteket var med i ei gruppe på fem kommunar i fylket som skal samarbeide om tilgong på originalt arkivmateriell frå det interkommunale arkivet IKA.
 • Biblioteket hadde eit godt samarbeid med Haram Frivillegsentral i samband med kulturfestivalen, og ein ønskjer å fortsette å samarbeide når ved aktuelle tiltak.
 

 

8. KURS OG MØTEVERKSEMD
 
 

Dato
Stad
Aktivitet
Deltakarar
Finansiering
 14.2  Sandane  Skulebiblioteket-læringssenter    David Beadle (innlegg)  Sogn og Fjordane fylkeskommne
 2.-3.4  Åndalsnes  Bibliotekleiarmøte  David Beadle (innlegg)  Biblioteket
 24.4   Brattvåg  Personalmøte    
 12.11  Brattvåg  Personalmøte    
 19.-20.11  Oslo  Mikromarc brukarmøte  David Beadle  Biblioteket

9. RESULTAT FOR 2008

Biblioteket gjennomførte mykje i 2008:

Personalet har gjort ein stor jobb med å oppretthalde nivået på den vanlege drifta i 2008. Arbeidstida har for det mest vore brukt meget effektivt.

Nedgangen i utlånet av bøker til dei unge er stor, sjølv om dette ikkje gjeld alle avdelingane. Med unntak av 1999, må vi tilbake til tidleg på 1980-talet for å finne eit så lavt tal på utlån til barn og ungdom. Hovedårsaken er at biblioteket ikkje er ein ressurs for skulen og barnehagen i same grad som før.

10. PLANAR FOR 2009


David Beadle
Biblioteksjef
den 3. mars 2009