ÅRSMELDING
 2009

1. MÅLSETTING

Biblioteket har ei lovfesta målsetting: Å fremje opplysning, utdanning og kulturell verksemd gjennom informasjonsformidling, ved å stille bøker og anna materiale gratis til disposisjon til alle som bor i landet, med vekt på akualitet og kvalitet.

2. AKTIVITETAR

2.1 BESØKS- OG UTLÅNSTAL

Nøkkeltal for  2009 er:

2.5 OM AKTIVITETSUTVIKLINGA
  • Utlånsnivået i 2009 var den høgtse sidan 2005, og den tredje høgste totalt sett. Alle dei topp utlånsåra har vore i perioden 2000-2009. Utlånsutviklinga sidan 1972 finn ein her
  • Årsaken til reduksjonen i talet på besøkande er truleg ein normal nedgang ved fleire avdelingar. Utviklinga må sjåast i samanheng med auka bruk av nettsider. Finanskrisa gjorde at færre fann vegen til Brattvågsenteret, og dermed også til hovedbiblioteket, men fleire fann vegen til filialen i Vatne sentrum.
  • Det ble gjort 15878 sidevisingar på biblioteket si heimeside, og 15878 virtuelle besøk. Ein har ikkje oversikt over unike besøkande ip-adresser fordelt pr. år, men i løpet av 48 timar etter omstilling vart 272 unike besøkande registrert, og 485 etter 4 døgn..
  • Utlånet av lydbøker fortsetter å stige kraftig, og det er vanskeleg å dekkje etterspørselen og enda vanskelegare å kjøpe inn eit representantivt utval.
  • Utlånet av musikkinnspelingar gjekk opp med heile 28 % (og 20% året før). Mulegheitane for å kjøpe musikk i nærmiljøet er no redusert. Ein har satsa på nye innspelingar av mindre kjende artistar som har fått gode omtaler i media.  
  • Medan utlånet av bøker til voksne har gått opp igjen, har utlånet av bøker til barn og ungdom gått urovekkande ned. Den meste tydelege årsaken er at fleire skular låner vesentleg mindre enn før.   
  • Vatne filial oppnådde ein ny utlånsrekord i 2009, som i 2008, som barn og ungdom bidro til. Også Lepsøy og Brattvåg så ein vekst i utlånet, medan aktiviteten gjekk ned ved dei andre avdelingane.
  • Foreløbige tal viser at utlånsnivået og besøksnivået pr. innbuar var høgare i Haram enn gjennomsnittet i Møre og Romsdal.

2.6 ANDRE AKTIVITETAR

Faste aktivitetar varierer frå avdeling til avdeling, avhengig av areal, tryggleik, fasilitetar og bemanning. Generelt utfører biblioteket desse tenestene:

I 2009 var det arrangert færre tiltak. Dette må sjåast på i samanheng med at arbeidstimane også vart redusert.
 

 

3  TILVEKST AV NYE MEDIERESSURSAR

Nøkkeltal for 2009:

4 ØKONOMI
  


Budsjett 2009 Rekneskap 2009
Lønspostar 
1.254.000
 1.231.615
Kjøp av bøker, aviser, tidsskrift og andre medier
200.000
  271.446
Datatenester
140.000
133.811
Husutgifter
252.000
218.496
Andre utgifter
145.000
197.196
Sum netto
1.991.000
2.052.564

Biblioteket hadde i utgangspunktet ein budsjettreduksjon på kr. 98 000 i forhold til 2008. Med ein budsjettert lønsauke på 3 % utgjorde dette ein kraftig budsjettreduksjon elles. Rekneskapen viser eit overforbruk på 3,1   %, eller kr. 61 564. Av dette er kr. 14 800 til arbeid med turistnettsider, som etter avtale skulle kompenserast, men dette uteblei. Det har vore mykje permisjon i 2009, og ein har ikkje hatt full vikardekning. Differansen har gjort det muleg å halde mediebudsjettet oppe.

5. PERSONALE

Bente Nogva og Angelina Ulvestad har vore i permisjon heile året. Synnøve Moe Klokk, Kristin Ulstein Farstad, Viola Buitenkamp og Gunn Ulvestad har vore vikarar.  

6. FJERNLÅNSTENESTER

Nøkkeltal for 2009:


7. PROSJEKT OG SAMARBEID

  • Prosjektet Bibfilm blei avslutta 31.12.2007, men biblioteka som var med, Ålesund, Molde, Kristiansund, Ørskog og Haram, bestemte seg i fortsette å sirkulere filmar fram til 2010.
  • Biblioteket deltok i Fylkesbiblioteket si profileringsgruppe.
 

 

8. KURS OG MØTEVERKSEMD 2009
 
 

Dato
Stad
Aktivitet
Deltakarar
Finansiering
 14.4  Brattvåg  Personalmøte    
 23.-24.4  Bergen  Halmstadkonferansen    David Beadle   Biblioteket
 9.-10.6  Sunndal  Bibliotekleiarmøte  David Beadle  Biblioteket
 7.10   Brattvåg  Personalmøte    
 11.11  Molde  23 ting om 2.0  David Beadle  Biblioteket

 

9. RESULTAT FOR 2009

Personalet har gjort ein stor jobb med å oppretthalde nivået på den vanlege drifta i 2009 under stort press i forhold til arbeidstida.

 

10. PLANAR FOR 2010

Fornying av bibliotekplanen viser til planar for 2010 i ein større samanheng.

 

David Beadle
Bibliotekleiar
den 3. mars 2010