ÅRSMELDING
 2010

1. MÅLSETTING

Biblioteket har ei lovfesta målsetting: Å fremje opplysning, utdanning og kulturell verksemd gjennom informasjonsformidling, ved å stille bøker og anna materiale gratis til disposisjon til alle som bor i landet, med vekt på akualitet og kvalitet.

2. AKTIVITETAR

2.1 BESØKS- OG UTLÅNSTAL

Nøkkeltal for  2010 er:

2.5 OM AKTIVITETSUTVIKLINGA
 • Utlånsnivået i 2010 passerte 50 000 for andre gang. Første gangen var i 2004. Alle dei topp utlånsåra har vore i perioden 2000-2010. Utlånsutviklinga sidan 1972 finn ein her
 • Den generelle reduksjonen i fysiske besøk til 34 698, liten som den er, må sjåast i samanheng med auka bruk av alaternative måtar å kommunisere med biblioteket på: epost, sms, 'mine sider' og levering..
 • Det ble gjort 14 301 virtuelle besøk på biblioteket sine nettsider. I tillegg kjem besøk på Facebook og Mine sider, som ligg på ei anna adresse. Ein har ikkje oversikt over unike besøkande ip-adresser på heimenettsidene fordelt pr. år, men i løpet av 48 timar etter omstilling vart 272 unike besøkande registrert, og 485 etter 4 døgn..
 • Utlånet av lydbøker fall kraftig i 2010 samanlikna med 2009, men 2009 var eit ekseptionelt år. Fallet har samanheng med redusert innkjøp.
 • Utlånet av musikkinnspelingar gjekk opp med nesten 50 % (og 28% året før). Mulegheitane for å kjøpe musikk i nærmiljøet er no redusert. Ein har satsa på nye innspelingar av mindre kjende artistar som har fått gode omtaler.
 • Utlånet av bøker til gjekk opp med 11% i Leseåret 2010. For dei voksne var auken på 4 %, mens for barn og ungdom var oppgangen på heile 28 % etter fleire år med nedgang. Både skular, barnehagar og private lånte fleire barne- og ungdomsbøker i 2010.   
 • Vatne filial satt ny utlånsrekord for tredje år på rad, og hovedbiblioteket var få utlån frå ein ny rekord. Haramsøy og Søvik også opplevde ei flott utlånsutvikling i 2010, medan Fjørtoft fekk sitt beste resultat på 5 år, men det var berre 267 utlån.
 • Foreløbige tal viser at utlånsnivået og besøksnivået pr. innbuar var høgare i Haram enn gjennomsnittet i Møre og Romsdal.

2.6 ANDRE AKTIVITETAR

Det var arrangerte følgjande spesielle tiltak i 2010:  

Faste aktivitetar varierer frå avdeling til avdeling, avhengig av areal, tryggleik, fasilitetar og bemanning. Generelt utfører biblioteket desse tenestene:

 

3  TILVEKST AV NYE MEDIERESSURSAR

Nøkkeltal for 2010:

4 ØKONOMI
  


Budsjett 2010 Rekneskap 2010
Lønspostar 
1.337.000
 1.203.190
Kjøp av bøker, aviser, tidsskrift og andre medier
200.000
  329.753
Datatenester
140.000
146.211
Husutgifter
265.000
233.119
Andre utgifter
154.000
181.247
Sum netto
2.096.000
2.093.520

Biblioteket hadde i utgangspunktet ein budsjettauke på 5 .1 % i 2010, etter ein tilsvarande reduksjon i 2009. Rekneskapen viser at ein brukte budsjettet fullt ut, med ein underforbruk på berre 0,12 %, eller kr. 2.480. Sparing på lønsutgiftene har gitt biblioteket eit betre innkjøpsnivå for utlånsmateriell enn budsjettet la opp til.

5. PERSONALE

Kristin Ulstein Farstad, Synnøve Moe Klokk, Vigdis Farstad, Norunn Wuttudal og David Beadle har vore tilsett i 2010. Regelmessige vikarar har vore Viola Buitenkamp, Gunn Ulvestad og Marianne Haugnes.  

6. FJERNLÅNSTENESTER

Nøkkeltal for 2010:


7. PROSJEKT OG SAMARBEID

 • I samband med profileringsprosjektet i fylket, som biblioteket har vore involvert i ved fleire høve, søkte biblioteket om prosjektmidlar til å skape eit heilt miljø ved filialen på Haramsøy. Formannskapet støtta prosjektet med midlar, men ein vann ikkje fram i fylket i konkurransen med andre bibliotek. Sula og Rauma vann konkurransen.
 • Prosjektet Bibfilm blei avslutta 31.12.2007, men biblioteka som var med, Ålesund, Molde, Kristiansund, Ørskog og Haram, bestemte seg i fortsette å sirkulere filmar fram til 2010.
 • Biblioteket deltok i Fylkesbiblioteket sitt profileringsarbeid.
 • Saman med Frivillegsentralen prøvde ein å organisere ei kulturutveksling for med ungdom i Polen. Kostnadane blei dekt av ABM-utvikling. Den polske kontakten leverte søknaden ein dag for seint til dei polske kulturmyndigheitene.
 • David Beadle blei valt inn i styret til Norsk Bibliotekforening si spesialgruppe Flerkulturelle bibliotektjenester og blei kasserar.
 

 

8. KURS OG MØTEVERKSEMD 2010
 
 

Dato
Stad
Aktivitet
Deltakarar
Finansiering
 januar  Brattvåg  23 ting om 2.0    David Beadle  online
 17.-18.2  Molde  Bibliotekleiarmøte    David Beadle  Biblioteket
 15.4  Brattvåg  Personalmøte      
 23.-25.4  Polen  Prosjektsøknad    David Beadle  ABM-utvikling/Kulturdept.
 11.5  Vestnes  Temamøte om fjernlån    David Beadle  Biblioteket
 27.5  Ålesund  Service og kommunikasjon    Synnøve Moe Klokk  Biblioteket
 1.6  Molde  Service og kommunikasjon    David Beadle  Biblioteket
 8.9  Ålesund  Bibliotekdagane    David Beadle  Biblioteket
 23.9  Skedsmo  Mikromarc brukarmøte    David Beadle  Biblioteket
 13.10  Skodje  Barnehagebibliotek

 Synnøve Moe Klokk & David Beadle

 Biblioteket

 

9. RESULTAT FOR 2010

 

10. PLANAR FOR 2011

David Beadle
Bibliotekleiar
den 2. mars 2011