ÅRSMELDING
 2011

1. MÅLSETTING

Biblioteket har ei lovfesta målsetting: Å fremje opplysning, utdanning og kulturell verksemd gjennom informasjonsformidling, ved å stille bøker og anna materiale gratis til disposisjon til alle som bor i landet, med vekt på akualitet og kvalitet.

2. AKTIVITETAR

2.1 BESØKS- OG UTLÅNSTAL

Nøkkeltal for  2011 er:

2.5 OM AKTIVITETSUTVIKLINGA

 • Etter ein gradvis auke dei siste åra blei det i 2011 registrert ny utlånsrekord. Det tidlegare toppår var 2004. Utlånsutviklinga sidan 1972 finn ein her
 • Fysiske besøk har ikkje auka i takt med utlånet av materiell. Det er vanskeleg å seie om dette har samanheng med at meir kommunikasjon er elektronisk. Besøk frå barnehagar er stabile, men vi låner ut meir i depot til dei. Vi leverer materiell heim til brukarar i større grad enn før. Utlånet til skular er stabilt, men i staden for at elevar kjem til biblioteket, blir det levert depot etter spesifisert bestilling, eller lærarar hentar individuelle bøker til elevar.
 • Det ble gjort 14 301 virtuelle besøk på biblioteket sine nettsider. På Facebook hadde vi 724 venar pr. 31. desember 2011. På katalogsøk / Mine sider hadde vi 9 537 virtuelle besøk. Vi har ikkje oversikt over unike besøkande ip-adresser på nettsidene, men i løpet av 48 timar etter omstilling vart 272 unike besøkande registrert, og 485 etter 4 døgn.
 • Utlånet av alle typar audiovisuelle medier gjekk ned litt i 2011, med unntak av spel. For lydbøker har nedgangen samanheng med redusert innkjøp i påvente av nye tekniske løysingar.
 • Utlånet av musikkinnspelingar var stort sett uendra. Sal av musikk på plate blei forbigått av nedlasting for første gang i 2011. Vi satsar framleis på nye innspelingar av mindre kjende artistar som har fått gode omtaler, i påvente av at det finst lisensar for lån via nedlasting.
 • Utlånet av bøker totalt gjekk opp med over 10 % i 2011, slik det gjorde i 2010. Dei to siste åra har utlånet av bøker til barn og ungdom auka klart mest, med 28 % i 1010 og 13,5 % i 2011. Vi satsar for tida på fornying når det gjeld yngre barn og dei minste. Foreldre har vore snare å sette pris på dette. I tillegg har samarbeidet med barnehagane auka kraftig. 
 • Hovedbiblioteket i Brattvåg satt ny utlånsrekord i 2011, og Vatne filial gjorde det same for fjerde år på rad. Med 3819 utlån tangerte Haramsøy sitt beste utlån frå 2004 og Longva opplevde ein kraftig utlånsvekst i 2011. Søvik noterte sitt tredje lågaste utlån i 2011. Utviklinga i alle krinsane må sjåast i samanheng endringane i innbuartal.
 • Samanlikna med 2010 hadde Haram eit høgare utlånsnivå enn lands- og fylkesgjennomsnittet pr. innbuar i 2011, medan besøksnivået pr. innbuar var over fylkesgjennomsnittet og under landsgjennomsnittet.
 • Omlag 300 bøker blei lånt frå Bokbåten Epos og sirkulerte på avdelingane på øyane. Med heile 7 stoppestadar i Haram er vi heldige som har eit så godt tilbod frå båten.

2.6 ANDRE AKTIVITETAR

Det blei arrangert følgjande spesielle tiltak i 2011:  

Faste aktivitetar varierer frå avdeling til avdeling, avhengig av areal, tryggleik, fasilitetar og bemanning. Generelt utfører biblioteket desse tenestene:

 

3  TILVEKST AV NYE MEDIERESSURSAR

Nøkkeltal for 2011:

4 ØKONOMI
  


Budsjett 2011 Rekneskap 2011
Lønspostar 
1.311.000
 1.268.497
Kjøp av bøker, aviser, tidsskrift og andre medier
200.000
  304.991
Datatenester
227.000
191.351
Husutgifter
265.000
229.969
Andre utgifter
129.000
139.471
Sum netto
2.132.000
2.134.279

Ein hadde i utgangspunktet ein budsjettauke på 2.1 % i 2011. Rekneskapen viser at ein brukte budsjettet fullt ut, med ein overforbruk på kr. 2.279, mot ein underforbruk året før på kr. 2.480. Innsparing her og der gjorde det muleg å prioritere utlånsmateriell. Det er dette brukarane er mest interessert i.

5. PERSONALE

Kristin Ulstein Farstad, Synnøve Moe Klokk, Vigdis Farstad, Norunn Wuttudal og David Beadle har vore tilsett i 2011. Regelmessige vikarar har vore Monika Jedlinska, Viola Buitenkamp, Gunn Ulvestad, Elise Remme Reitan og Tove Remme Reitan. Bemanninga i Haram er langt under landsgjennomsnittet pr. innbuar. Vi har eit høgare utlånsaktivitet og eit større antal avdelingar enn gjennomsnittet. Personalet har på denne bakgrunn arbeidd veldig effektivt og har gjort ein stor jobb. Det er denne innsatsen som gjer at biblioteket får så mange positive tilbakemeldingar frå brukarar alle stader i kommunen.

6. FJERNLÅNSTENESTER

Nøkkeltal for 2011:


7. PROSJEKT OG SAMARBEID

 • Biblioteket har vore involvert i prosjektgruppa for nye felles nettsider i Møre og Romsdal, som forventast å bli ferdigutvikla i 2012.
 • Samarbeidet med barnehagane blei trappa opp i 2011. Dei største samarbeidspartnarar er Haramsøy barnehage, Tryggheim Brattvåg, Tennfjord barnehage, Utigarden barnehage og Hildre barnehage.
 • Samarbeidet med skulane var stort sett uendra. Dei største samarbeidspartnarar har vore Vatne barneskule, Brattvåg ungdomsskule, Haramsøy skule og Søvik skule.
 • Det har vore yogatimar for barn ved avdelinga i Søvik. Ein inngjekk også ein avtale om å halde småbarnstreff i Søvik neste år.
 • Ein har hatt eit løpande samabeid med Frivillegsentralen. Ein arrangerte ein polsk filmkveld saman. På grunn av terroråtaket i juli blei Internasjonal Dag avlyst, og med det blei eit samarbeidstiltak utsatt.
 • Fylkesbiblioteket organisert ei transportordning som erstattar mesteparten av det som blir sendt mellom bibliotek i Posten. Ordninga fungerer godt og det har vore justeringar for det betre undervegs. Det har imidlertid vore fleire tap gjennom denne ordninga.
 • David Beadle har vore kasserar i Norsk Bibliotekforening si spesialgruppe Flerkulturelle bibliotektjenester.
 

 

8. FAGLEGE KURS OG MØTEVERKSEMD 2011
 
 

Dato
Stad
Aktivitet
Deltakarar
Finansiering
 23.3  Kristiansund  Bibliotekleiarmøte    David Beadle  Biblioteket
 25-26.5  Alta  Nord-norsk bibliotekkonferanse    David Beadle  Norsk Bibliotekforening
 24.8  Brattvåg  Blogg-kurs    David Beadle og Synnøve Moe Klokk  Ingen
 31.8-1.9  Thisted (DK)  Biblioteksudvikling i yderområder    David Beadle  Biblioteket
 6.9  Steinshamn  Regionalt møte    Synnøve Moe Klokk  Biblioteket
 7.9  Brattvåg  Personalmøte    Alle  Ingen
 17.10  Oslo  Flerkulturelt Biblioteknettverk

 David Beadle

 NBF/Biblioteket
 29.11  Molde  Lesing og unge voksne

 David Beadle

 Biblioteket

I tillegg kjem styremøte i Norsk Bibliotekforening si spesialgruppe for fleirkulturelle bibliotektenester (David Beadle), Bibliotekarforbundet (David Beadle) og arbeidsgrupper i regi av Møre og Romsdal fylkesbibliotek.

 

9. RESULTAT FOR 2011

 

10. PLANAR FOR 2012

David Beadle
Bibliotekleiar
den 5. februar 2012