ÅRSMELDING
 2015

1. MÅLSETTING

Biblioteket er ei lovfesta kommunal teneste som stimulerer til opplevelse, kunnskap og dannelse gjennom sosial og fagleg utvikling både i fellesskap og individuelt.

2. AKTIVITETAR

2.1 BESØKS- OG UTLÅNSTAL

Nøkkeltal for  2015. Samanlkningar er med 2013, da Vatne var stengt i 6 månadar i 2014:

2.5 AKTIVITETSUTVIKLINGA

 • Utlånstalet er ein indikasjon på etterspørsel og arbeidsmengd. Med 48726 lån i 2015 var dette over gjennomsnittet for 2000-2015 - 46 401. Toppåret var 2011 (53295). Utlånsutviklinga sidan 1972 finn ein her
 • Fysiske besøk, stabile i mange år, viser teikn til oppgang. Det har vore litt større oppslutning om arrangement, som vi har måtte legge til kinoen, Kulturkaféen og skular. I tillegg til fysiske besøk i biblioteket har den elektroniske kontakt med brukarane auka. I tillegg kjem fysisk levering til private, skular og barnehagar, samt heimebesøk.
 • Den elektroniske kontakten med brukararne, t.d. i form av katalogsøk, ebøker og Facebook er større enn i samanliknbare kommunar i fylket.
 • Audiovisuelle medier: lånet av filmar gjekk ned, medan lydbøker og musikk viser stabile tall. Sjølv om lånet ev ebøker var høgare enn gjennomsnittet i fylket utgjorde dette berre 2,3 % av utlånet. Det blei kjøpt ein inn færre filmar og langt mindre musikk i 2015.
 • Det høge utlånet av barnebøker held fram; 2013 og 2015 var dei beste åra. Større innkjøp, fleire arrangement og større etterspørsel frå skular er forklaringa. Auka engasjement hos foreldre i samband med Sommarles også ligg bak. Sommarles satt ny deltakarrekord i 2015.
 • Når det gjeld avdelingar, var 2015 det første året med den nye struktur (utan Søvik og Fjørtoft) og med Vatne filial tilbake i normal drift. Hovedbiblioteket i Brattvåg, med utvida opningstider - timar flytta frå Søvik - hadde eit rekordutlån i 2015 med 28423 lån, medan Haramsøy filial hadde sitt nestbeste utlånsår.
 • Haram har gode tall å vise til når ein samanliknar med gjennomsnittet nasjonalt og spesielt lokalt i fylket innan lån, besøk, arrangement, ebøker og biblioteksamarbeid.
 • Omlag 300 bøker blei lånt frå Bokbåten Epos og sirkulerte ved avdelingane på øyane. Med sin lang kyst har Haram heile 7 stoppestadar.
 • Biblioteket mottok eit betydeleg tall bøker frå Norsk Kulturråd, både ebøker og papirbøker. Det er vanskeleg å evaluere desse så lenge vi ikkje har eigne utlånsstatistikk for desse to kategoriar, men vi har grunn til å tru at utlånet av desse er lite når det gjeld papirformat. Ledige ebøker er som oftast titlar frå Norsk Kulturråd.

2.6 ANDRE AKTIVITETAR

Det blei arrangert følgjande spesielle tiltak i 2015:  

Faste aktivitetar varierer frå avdeling til avdeling, avhengig av areal, tryggleik, fasilitetar og bemanning. Generelt utfører biblioteket desse tenestene:

 

3  TILVEKST AV NYE MEDIERESSURSAR

Nøkkeltal for 2015:

4 ØKONOMI
  

01

Budsjett 2015 Rekneskap 2015
Lønspostar 
1.720.000
1.496.280
Kjøp av bøker, aviser, tidsskrift og andre medier
187.000
352.989
Datatenester
162.000
131.156
Husutgifter
464.000
490.079
Andre utgifter
163.000
494.321
Sum netto
2.696.000
2.694.825

Ein hadde i utgangspunktet ein liten budsjettauke i 2015. Rekneskapen viser at ein klarte dessverre ikkje å bruke dei resterande kr. 1.170, eller 0.038% av budsjettet. Det har vore eit mål å spare der ein kan for å oppretthalde eit forsvarleg mediebudsjett.

5. PERSONALE

Synnøve Moe Klokk, Vigdis Farstad, Lisa Alvestad, Elise Remme Reitan, Anita Hildre og David Beadle har vore tilsett i 2015. Regelmessige vikarar har vore Kristin Ulstein Farstad, Monika Jedlinska og Supakinee Synnaland. I løpet av året flytta Monika Jedlinska til Polen og Supakinee Synnaland sa opp for å ta ein annan jobb. Kristin Ulstein Farstad har vore ute i morspermisjon og David Beadle var delvis sjukemeldt.

Bemanninga i Haram er på 0,26 pr. 1000 innbuarar, noko som er langt under gjennomsnittet (0,33 i Møre og Romsdal og 0,35 i Norge). Når vi samtidig har ein høgare utlånsaktivitet og vel fleire avdelingar enn gjennomsnittet, blir dette eit mål på effektiviteten og kjempeinnsastsen til personalet, som får mange positive tilbakemeldingar frå brukarar alle stader i kommunen.

6. INN- OG UTLÅN ANDRE BIBLIOTEK

Nøkkeltal for 2015:

Samsøket stod for 470 lån til andre bibliotek. Talet er ikkje spesielt høgt, men likevel høgare enn Førde, Kongsberg, Lillehammer og Steinkjer, og høgst pr. innbuar i Møre og Romsdal.


7. PROSJEKT OG SAMARBEID

 • Biblioteket har vore mindre involvert i fellesprosjekt i fylket i 2015, da det som skal samarbeidast om er stort sett gjennomført.
 • Elise Remme Reitan og David Beadle har skrive henholdsvis ungdomsbokomtaler og filmomtaler for dei felles nettsidene i fylket, og skriv etter forholda meir enn andre bibliotek.
 • Samarbeidet med barnehagane held fram, men i litt mindre grad i 2015 enn 2013-2014. Mest samarbeid har vore med Haramsøy barnehage, Tryggheim Brattvåg, Tennfjord barnehage, Tryggheim Vatne og Utigarden barnehage.
 • Samarbeidet med skulane har auka i 2015 i form av fleire klassesett og dialog med Brattvåg ungdomsskule. Det blei arrangert forfattarbesøk til Vatne ungdomsskule. Dei største samarbeidspartnarar har vore Vatne barneskule, Haramsøy skule, Brattvåg ungdomsskule, og Brattvåg barneskule.
 • Samarbeid med Frivillegsentralen har auka igjen, etter ein reduksjon i 2013-2014, først og fremst i form av samarbeid om Språkkafé.
 • Fylkesbiblioteket organiserer ei felles transportordning som Haram bidreg økonomisk til.
 • David Beadle var kasserar i Norsk Bibliotekforening si spesialgruppe for Flerkulturelle bibliotektjenester iintil mai.
 

 

8. FAGLEGE KURS OG MØTEVERKSEMD 2013
 
 

Dato
Stad
Aktivitet
Deltakarar
Finansiering
3.-4.3  Molde   Bibliotekleiarmøte fylke    David Beadle  Biblioteket
 22.4  Brattvåg  Personalmøte    Alle  Ingen
 22.4  Ålesund  Kurs i søketeknikk    Lisa Alvestad  Ingen
 8.5  Oslo  Flerkulturelt bibliotekemøte    David Beadle  Norsk Bibliotekforening
 2.-3.9  Molde  Fylkeskulturkonferansen    Lisa Alvestad  Biblioteket
 9.9  Ålesund  Statistikk presentasjon    Lisa Alvestad  Biblioteket
 19.10  Ålesund  Digitale verter    Lisa Alvestad  Biblioteket
 9.-10.11  Molde  Webdewey    Lisa Alvestad  Biblioteket
 28.11  Molde  Bibliotekdagen    David Beadle  Biblioteket
 5.-6.11  Tromsø  Bibits brukerstøttemøte   Lisa Alvestad  Biblioteket
 23.11  Ålesund  IBBY barnebokturné   Lisa Alvestad

 Biblioteket
 9.12  Brattvåg  Personalmøte    Alle  Ingen

I tillegg kjem styremøte i Norsk Bibliotekforening si spesialgruppe for fleirkulturelle bibliotektenester (David Beadle), samt Bibliotekarforbundet (David Beadle).

 

9. RESULTAT FOR 2015

 

10. PLANAR FOR 2016

David Beadle
Bibliotekleiar
den 10. april 2016