ÅRSMELDING
 2016

1. MÅLSETTING

Biblioteket er ei lovfesta kommunal teneste som stimulerer til opplevelse, kunnskap og dannelse gjennom sosial og fagleg utvikling både i fellesskap og individuelt.

2. AKTIVITETAR

2.1 BESØKS- OG UTLÅNSTAL

Nøkkeltal for  2016:

2.5 AKTIVITETSUTVIKLINGA

 • Utlånstalet er ein indikasjon på etterspørsel og arbeidsmengd. Med 47 520 lån i 2016 var dette over gjennomsnittet for 2000-2015 - 46 401. Toppåret var 2011 (53295). Utlånsutviklinga sidan 1972 finn ein her
 • Lån av fysiske besøk, stabile i mange år, viser teikn til oppgang blant dei unge. Det har vore litt større oppslutning om arrangement og fleire skulebesøk. Samtidig har den elektroniske kontakten med brukarane auka. Det er nokre brukargrupper som kjem mindre ofte til biblioteket på grunn av dette, men andre brukargrupper besøker oss oftare. I tillegg kjem fysisk levering til skular, barnehagar og heimebesøk.
 • Den elektroniske kontakten med brukararne er større enn i samanliknbare kommunar. Facebook er eit døme. Av landkommunar i fylket vart det berre Volda og Ulstein som lånte fleire ebøker enn i Haram. Gruppa som låner flest ebøker er damer 35-60 år. Barn bruker ebøker klart minst. Sjølv om lånet ev ebøker var høgare enn gjennomsnittet i fylket, utgjorde dette berre 2,3% av utlånet. I forhold til forventningane, er dette ein fiasko.
 • Audiovisuelle medier: lånet av filmar gjekk ned, medan lydbøker og musikk viser stabile tall. Det blei kjøpt ein inn færre filmar og langt mindre musikk i 2015.
 • Det høge utlånet av barnebøker held fram. 2016 blei vårt beste år. Denne gruppa har nok vore satsa på økonomisk i forhold til innkjøp av bøker og utgifter til arrangement. Deltakinga på Sommarles var rekordhøg i 2016 og ein turné med Jørn Lier Horst i alle skulane var populær og sette spor. Vi har i tillegg hatt fleire eventyrstundar med Eventyrkua. Engasjement hos foreldre i samband med Sommarles også ligg bak den positive trenden.
 • Gleda over auka utlån til barn er dempa kraftig av redusert utlån til voksne. Det ser ut som det er skjønnlitteraturen som lider, men utvalet er som før. Ein har i det siste satsa på studiemateriell for voksne slik at utlånet av fagbøker held seg. Introduksjonen av ebøker kan ha påvirka lånet av skjønnlitterære bøker på papir, utan å kompensere for reduksjonen.
 • Når det gjeld avdelingane, var 2016 det andre året med den nye strukturen (utan Søvik og Fjørtoft). Utlånsaktiviten ved Vatne gjekk ned til sitt nest lavaste på 10 år. Trass ein fin auke i utlån til barn, var reduksjonen til voksne ganske betydeleg med 22%. Det ser ut som talet på fornyingar kan forklare ein del av dette. Ein liknande tendens fann stad på Haramsøy, men avdelinga haddde likevel sitt nestbeste utlånstal totalt i 2016. På Lepsøy var forholda stabile, medan på Longva opplevde ein ein fin oppsving i utlån til både barn og voksne. Hovedbiblioteket i Brattvåg opplevde nesten ingen endring i 2016 i forhold til 2015, som var eit rekordår. Her var utlånet til barn noko større og vek færre filmar vart lånt ut.
 • Haram har gode tall å vise til når ein samanliknar med andre kommunar. Dette gjeld lån, besøk, arrangement, ebøker og besøk på nettet.
 • Omlag 300 bøker blei lånt frå Bokbåten Epos og sirkulerte ved avdelingane på øyane. Med sin lange kyst har Haram heile 7 stoppestadar.
 • Biblioteket mottok eit betydeleg tall bøker frå Norsk Kulturråd, både ebøker og papirbøker. Det er vanskeleg å evaluere korleis desse blir mottekne så lenge vi ikkje har utlånsstatistikk for kategorien. Nokre av dei mest etterspurde titlane kan komme her, men andre blir aldri lånt ut. Dette gjeld også ebøker.

2.6 ANDRE AKTIVITETAR

Det blei arrangert følgjande spesielle tiltak i 2016:  

 • I desember fekk vi besøk av to forfattar frå Haram som bur i Bergen, som har vekka oppsikt med barnebøker i 2016: Øyvind Vågnes og Njord Svendsen. Det blei opplesing og verkstad.
 • Faste aktivitetar varierer frå avdeling til avdeling, avhengig av areal, tryggleik, fasilitetar og bemanning. Generelt utfører biblioteket desse tenestene:

   

  3  TILVEKST AV NYE MEDIERESSURSAR

  Nøkkeltal for 2015:

  4 ØKONOMI
    

  01

  Budsjett 2016 Rekneskap 2016
  Lønspostar 
  1.602.000
  1.526.698
  Kjøp av bøker, aviser, tidsskrift og andre medier
  200.000
  340.442
  Datatenester
  150.000
  125.613
  Husutgifter
  465.000
  419.079
  Andre utgifter
  225.000
  256.447
  Sum netto
  2.642.000
  2.668.279

  Ein hadde i utgangspunktet ein budsjettreduksjon på kr. 47.000 i 2016. Rekneskapen viser at ein klarte dessverre ikkje å halde seg til dette, ved å bruke kr. 26.279, eller 1 %, for mykje. Det har vore eit mål å spare der ein kan for å oppretthalde eit forsvarleg mediebudsjett.

  5. PERSONALE

  Synnøve Moe Klokk, Vigdis Farstad, Lisa Alvestad, Elise Remme Reitan, Anita Hildre og David Beadle har vore tilsett i 2016. Regelmessige vikarar har vore Kristin Ulstein Farstad, Synne Remme Reitan, Sarvini Selladurai og Yulia Efimova. David Beadle har vore delvis sjukemeldt sidan juli.

  Bemanninga i Haram er på 0,26 pr. 1000 innbuarar, noko som er langt under gjennomsnittet (0,33 i Møre og Romsdal og 0,35 i Norge). Når vi samtidig har ein høgare utlånsaktivitet og vel fleire avdelingar enn gjennomsnittet, blir dette eit mål på effektiviteten og kjempeinnsastsen til personalet, som får mange positive tilbakemeldingar frå brukarar alle stader i kommunen.

  6. INN- OG UTLÅN ANDRE BIBLIOTEK

  Nøkkeltal for 2016:

  Samsøket stod for 682 lån til andre bibliotek. Talet er ikkje spesielt høgt, men likevel høgare enn Molde og Kristiansund og det høgste pr. innbuar samanlikna med mange fylke.


  7. PROSJEKT OG SAMARBEID

  • Biblioteket har vore mindre involvert i fellesprosjekt i fylket enn tidlegare, men det har vore færre fellesprosjekt.
  • Elise Remme Reitan og David Beadle har skrive henholdsvis ungdomsbokomtaler og filmomtaler for dei felles nettsidene i fylket, og skriv etter forholda meir enn andre bibliotek.
  • Samarbeidet med barnehagane held fram, men i litt mindre grad i 2016 enn 2013-2014. Mest samarbeid har vore med Haramsøy barnehage, Tryggheim Brattvåg, Tennfjord barnehage, Tryggheim Vatne og Utigarden barnehage.
  • Samarbeidet med skulane har auka i 2016 i form av fleire klassesett, meir dialog med Brattvåg ungdomsskule, auka klassebesøk og forfattarbesøk. Dei største samarbeidspartnarar har vore Vatne barneskule, Haramsøy skule, Brattvåg ungdomsskule, og Brattvåg barneskule.
  • Samarbeid med Frivillegsentralen blei redusert frå september.
  • Fylkesbiblioteket organiserer ei felles transportordning som Haram bidreg økonomisk til.
  • Lisa Alvestad blei valt til leiar i Norsk Bibliotekforening, avd. Møre og Romsdal om hausten.
   

   

  8. FAGLEGE KURS OG MØTEVERKSEMD 2016
   
   

  Dato
  Stad
  Aktivitet
  Deltakarar
  Finansiering
  15.-16.3  Kristiansund   Bibliotekleiarmøte fylke    David Beadle  Biblioteket
   28.4  Ålesund  Integrering 2.0    Lisa Alvestad  Biblioteket
   11.-12.9  Ålesund  Bibliotekdagane     David Beadle & Lisa Alvestad  Ingen
   4.10  Ålesund  Axiell    Lisa Alvestad  Biblioteket
   3.-4.11  Stockholm  Mikromarc brukermøte    David Beadle  Biblioteket

   

  9. RESULTAT FOR 2016

   

  10. PLANAR FOR 2016

  David Beadle
  Bibliotekleiar
  den 16. april 2017