Budsjett 2004-2005 for Norsk Bibliotekforening
Avd. Møre og Romsdal

Heim


 
 
 
INNTEKTER
Aktivitetstilskot frå NBF
12 000
Grunntilskot frå NBF
7 500
Tilskot frå fylkeskommunen
2 000
Renter, Postbanken
100
Deltakaravgift
4 000
Frå overskot

 5 900

Sum inntekter
31 500

 
 
UTGIFTER
 
Styremøter
5 000
Årsmøte/Bibliotekmøte/fagleg møte
17 000
Kulturelle tiltak i fylket

1 500

Bibliotekpris
2 000
Kurs og andre møte

4 500

Kontorutgifter
2 500
Sum utgifter
31 500

 
Godkjent på årsmøte 13. sept. 2004