Rekneskap for Norsk  Bibliotekforening 
 Møre og Romsdal for 2003-2004

Heim
 
 
INNTEKTER

 
Aktivitetstilskot NBF 2004
12.000,00
Grunntilskot NBF 2004
7.500,00
Fylkestilskot 2004
2.000,00
Renter, Postbanken 2004
26,21
Deltakaravgift faglege møte 2004
8.750,00
Sum inntekter
30.526,21

 
UTGIFTER

 
Styremøter
0,0
Årsmøte/Bibliotekmøte
7.091,48
Bjørnsonfestivalen 2004
1533,50
Kontorutgifter/gebyr
50,00
Faglege møte og kurs

0,0

 
Sum utgifter

9.141,48

Overskot

20.674,73

30.526,21

 
Beholdning 3/11-03
4.419,09
Overskot 30/6-04

20.674,73

Beholdning pr. 30/6-04
25.093,82

 
Eli Rødberg (sign) Revisor                

Gudrun Refstrup (sign) Revisor