Vedtekter for Norsk Bibliotekforening Møre og Romsdal
vedtatt på årsmøtet 24.10.2001

Heim
 
 
§1 Formål

Norsk Bibliotekforening avdeling Møre og Romsdal skal virke i samsvar med NBFs vedtekter og virkeplan.

§2 Medlemskap

Personer og institusjoner med virksomhet og interesser knyttet til foreningens formål kan opptas som medlemmer. Det forutsettes medlemskap i Norsk Bibliotekforening. Personlige medlemmer av organisasjoner  som er kollektivt tilsluttet NBF, er medlemmer på lik linje med de som er tilsluttet enkeltvis.

§3 Stemmerett

Stemmerett har alle medlemmer som har betalt kontingent til Norsk Bibliotekforening for inneværende år. Hvert medlem har en stemme, og kan ikke stemme ved forfall. Bibliotek og institusjoner kan avgi stemme ved daglig leder, styreleder eller person med fullmakt fra disse.

§4 Årsmøte
'
Årsmøtet holdes hvert år på tid og sted som fastsettes av styret. Årsmøtet kunngjøres med minst en måneds varsel. Saker som skal behandles på årsmøtet, må sendes styret innen 3 uker før møtet. Innkalling og sakliste sendes alle medlemmene senest en - 1 - uke før møtet.

Årsmøtet skal behandle:

1. Årsmelding
2. Revidert regnskap
3. Virkeplan for kommende periode
4. Budsjettforslag
5. Innkomne forlag
6. Valg: Leder
             Styremedlemmer og varamedlemmer
             Revisorer
             Valgkomite
Der vedtektene ikke bestemmer noe annet, treffes alle beslutninger med alminnelig flertall. Hvis det forlanges av et medlem, skal valgene skje skriftlig.

§5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret og skal innkalles dersom minst 1/3 av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst en ukes varsel.

§6 Styret

Avdelingen ledes av et styre på 5 medlemmer med 4 varamedlemmer. Styret bør ha representasjon fra folke-, skole-, fagbibliotek og deres styringsorganer. Leder velges ved særskilt valg for 1 år av gangen. De øvrige medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år, men slik at halvparten står på valg ved hvert årsmøte. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.

§7 Kontingent

Kontingenten betales til Norsk Bibliotekforening etter de satser som til enhver tid gjelder.

§8 Regnskap - Revisjon

Regnskapet følger årsmøteperioden og avsluttes og revideres før årsmøtet. Regnskapet føres av en kasserer valgt av og blant styremedlemmene.

§9 Vedtektsendringer

Forslag om endring i disse vedtektene må være innsendt til styret minst tre uker før årsmøtet. Endringer kan vedtas av årsmøtet med 2/3 av de avgitte stemmene og må godkjennes av hovedstyret i Norsk Bibliotekforening.

§10 Nedlegging

Spørsmål om å nedlegge avdelingen må bringes inn for Norsk Bibliotekforenings hovedstyre.