Om biblioteket

Plan for 2013-2016

Årsmelding for 1999 med tal frå 1995-1999
Årsmelding for 2000
Årsmelding for 2001
Årsmelding for 2002
Årsmelding for 2003
Årsmelding for 2004
Årsmelding for 2005
Årsmelding for 2006
Årsmelding for 2007
Årsmelding for 2008
Årsmelding for 2009
Årsmelding for 2010
Årsmelding for 2011
Årsmelding for 2012
Årsmelding for 2013
Årsmelding for 2014
Årsmelding for 2015
Årsmelding for 2016

Oppgåve

Haram folkebibliotek er ei offentleg teneste som formidler i første rekke skriftleg informasjon og kultur i samsvar med Lov om folkebibliotek. Tenesta er lagd til rette for at fleste mogleg skal få hjelp med sine behov innanfor utdanning, kulturell inspirasjon, informasjon og personleg utvikling.


Formidling

Biblioteket opnar for store kulturelle og intellektuelle ressursar som vi vonar at innbyggjarane våre vil nytte. I tillegg til eigne ressursar er Haram folkebliotek er ein del av eit nasjonalt nettverk som dagleg formidlar ressursar frå universitets- høgskule- og folkebibliotek rundt om i landet.
At Haram kommune ligg i utkanten av Europa, med ei spreidd befolkning fordelt på fleire mindre stadar, ser vi på som ei spesiell utfordring. Det teknologisk og kulturelt utvikla samfunnet vårt stiller krav til den ressurstilgongen som vi har som mål å legge til rette for.
Brukarane våre femner om alle utdanningsnivå, helsetenester, bedrifter og ulike kulturelle interesser. Men først og framst tener vi den enkelte person i alle sine personlege gjeremål.Historia til biblioteket

Haram folkebibliotek vart oppretta den 23. november 1972 av Haram kommune i samsvar med ei utgreiing under leiinga av Karl Alvestad datert 27. september 1972. Men det har vore folkebibliotek i Haram lenge før dette. Denne opprettinga var eigentleg ei Nyskiping av bibliotektenesta i kommunen, som følgje av Lov om folkebibliotek året før, samt endringar av kommunegrensane. På denne måten kom i første omgang biblioteket i Søvika frå Borgund, biblioteket på Vatne frå Vatne kommune og dei øvrige biblioteka på Lepsøy, Haramsøy, Flemsøy og Fjørtoft saman med biblioteket i Brattvåg frå den tidlegare Haram kommune. Det var biblioteklova av 1971 som definerte biblioteket i Brattvåg som hovedbiblioteket på grunn av kombinasjonen av arbeidsplassar, tenestetilbod og elevplassar som var mest konsentrerte der. Dette gjorde de andre biblioteka til filialar av hovedbiblioteket og krava til hovedbiblioteket var lovfesta, medan driften av filialane var eit spørsmål om kva kommuneøkonomien kunne bere av utlånsstadar.
Før 1971 var mange av dagens filialar etablerte bibliotek. Biblioteket på Fjørtoft har hatt ei relativ rik boksamling, og omlag 80 eldre bøker er arkivert der. Bibliotektenesta på Haramsøy kom tidleg i gong i førre århundre. Når dagens bibliotek vart oppretta i 1972 var det heller Lepsøy som hadde hadde det romsligaste lokalet øyremerka til bibliotekføremål.
Idéen om eit likeverdig tilbod avdelingane i mellom har vore beholdt på det tradisjonelle planet. Biblioteka har fornya ein god del av bokstammene sine og nokre har bytt lokale, som oftast til det betre. Men det skjer ei rask utvikling på fleire område som er sentrale for biblioteket. Det som pregar notida er valet hovedbiblioteket må gjere mellom å formidle utviklinga ut over i kommunen eller å følgje med det neste steget sjølv. Nokre gongar aukar avstanden mellom alle ledd, andre gongar gjer endringar i administrasjon og teknologi det mogeleg å korte inn desse avstandane.

Skift på skrift-
storleiken her:
1 - 2 - 3 - 4

Antall unike
besøkande per: //you might have to change the path eg //Using HTML tags or Styles change the output to match your site. //For example will cause the //numbers to be displayed as Bold. // //The variables $hitMessage1 & $hitMessage2 allows text to //be placed before and after the counter. Change this to //anything as long as the " "; are in place, for no message //leave the quotes empty ie $hitMessage1=""; // // There are two error messages in case bad things start to // happen when running this script. $readErr & $writeErr, //you may like to customise these to your own e-mail address. // // You are not limited to a single number in the count file try for example 00086 // //The script will store your own IP NUMBER AND WILL STAY THE SAME THE SAME EVERY TIME YOU LOAD THE PAGE so test everything is working set the variable $overRide to 1 this turns IP checking off. // Normal usage setting $overRide to 0 turns on IP logging. // //Done //----------------------------------------------------------------------- //Set Variables $IPfilePath = "ip_data.dat"; // Path to IP number file $countFilePath ="count.dat"; //Path to Count file $overRide = 0;//Toggles IP logging: 0=On 1 =Off $readErr = "Read error, contact info@mustalweb.co.uk for help"; $writeErr = "Write error, contact info@mustalweb.co.uk for help"; $hitMessage1 ="";//Text before... $hitMessage2 ="";// and after counter. //================= No need to change anything after here ======================== $IPnum = "0.0.0.0"; //Set as a String $userStatus = 0; // Get the current IP number ------------------------------ $IPnum = getenv("REMOTE_ADDR"); //Get stored IP's from a file -------------------------------- $IPlist = @fopen($IPfilePath, "r")or die($readErr); $IPdata = fread($IPlist,filesize($IPfilePath)); fclose($IPlist); //Compare it to the ones stored in ip_data.dat --- $IParray = explode(" ",$IPdata); //Make array of IPs // Start comparing IPs for($ipCount=0;$ipCount

Sider vist sidan juli-04: 5130